Νέα και Ανακοινώσεις

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων μαθητών ανά σχολείο για το σχολικό έτος 2023-24. Δείτε την απόφαση εδώ Δείτε την τροποποίηση της απόφασης (21.3.2003) εδώ Κατεβάστε τον πίνακα με τα στοιχεία θέσεων ανά σχολείο και την κάλυψη θέσεων από συνδεδεμένα σχολεία  εδώ (ανακοινοποίηση στο ορθό) ...

Εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτους 2023-24

Αιτήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄άρ.  22010/Δ6/24.2.2023 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (Β΄ 1062), υπουργική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής στα

Read More ...

Νέα Υ.Α. για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ. 15744/Δ6/10.2.2023 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων” (Β΄705) Υπουργική Απόφαση. Κατεβάστε το ΦΕΚ: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200705   ...

Επιλογή Διευθυντών/ντριων ΠΣ και ΠΕΙΣ: ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ θα γίνει την  Πέμπτη 16/2/2023  στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί της μοριοδότησης μέσω της πλατφόρμας  https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα  00:05 π.μ. έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα με τους κωδικούς ΠΣΔ, 

Read More ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων – Ενστάσεις

Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 : Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτούν στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε. τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.   Ενστάσεις Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3)

Read More ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16: 00. Κατεβάστε το έγγραφο της τροποποίησης της πρόσκλησης: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0 ...

Περισσότερα

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων μαθητών ανά σχολείο για το σχολικό έτος 2023-24. Δείτε την απόφαση εδώ Δείτε την τροποποίηση της απόφασης (21.3.2003) εδώ Κατεβάστε τον πίνακα με τα στοιχεία θέσεων ανά σχολείο και την κάλυψη θέσεων από συνδεδεμένα σχολεία  εδώ (ανακοινοποίηση στο ορθό) ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β ́6142) υπουργικής απόφασης,να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Read More ...

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ανακοινοποίηση ορθό Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.» (ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ). Κατεβάστε το αρχείο στο : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ ...

Τροποποίηση Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Σε συνέχεια της “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)” (9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3) εκδίδεται η απόφαση 135/ΔΕΠΠΣ/4-11-2022 «Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ-ΝΧΣ) Λήψη αρχείου: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ-ΝΧΣ

Read More ...

(Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) των περιπτώσεων (1γ) και (1δ) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο (2ε) του άρθρου 177 του νόμου 4823/2021 (Α΄ 136) και ισχύει, ως εξής: α) μίας (1)

Read More ...

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, Η απόφαση: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ _ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-23 Συμπληρωματική απόφαση: ΩΧΡΝ46ΜΤΛΗ-Γ6Η_Συμπληρωματικές 3_10_2022 Τροποποίηση απόφασης 5.12.2022 Ψ0Ψ046ΜΤΛΗ-6Ε9-Ανακοιν_5-12-22 ...

Περισσότερα

Επιλογή Διευθυντών/ντριων ΠΣ και ΠΕΙΣ: ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ θα γίνει την  Πέμπτη 16/2/2023  στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί της μοριοδότησης μέσω της πλατφόρμας  https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα  00:05 π.μ. έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα με τους κωδικούς ΠΣΔ, 

Read More ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων – Ενστάσεις

Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 : Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτούν στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε. τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.   Ενστάσεις Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3)

Read More ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16: 00. Κατεβάστε το έγγραφο της τροποποίησης της πρόσκλησης: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β ́6142) υπουργικής απόφασης,να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Read More ...

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ανακοινοποίηση ορθό Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.» (ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ). Κατεβάστε το αρχείο στο : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ ...

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 149720/Δ6/ 2.12.2022 (Β΄6142) Υπουργκή Απόφαση (Υ.Α.) που ρυθμίζει θέματα για την επιλογή και τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Στην Y.A. καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και

Read More ...

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο του διαγωνισμού για

Read More ...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές να εκφράσουν τον

Read More ...

Περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Read More ...

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27

Read More ...

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδακτική των τεχνολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και διδακτική του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ!» και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματος για τη Γ Γυμνασίου (

Read More ...

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr