ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Δημοσιεύθηκε στις 28.02.2022

Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να συνιστάται κοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε συνδέονται  είτε όχι. Για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία.

Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του.

(ΑΡΘΡΟ 17 του Ν.4692 /2020, ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020)