Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Δημοσιεύθηκε στις 13.06.2024

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 19  του άρθρου 4 του κεφ. Γ της Υ.Α. 25451/Δ6/14-3-2024 (Β’ 1671), με την υπό στοιχεία 89/ΔΕΠΠΣ/13-6-2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: Ψ7ΠΛ46ΝΚΠΔ-Α5Σ) ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, εφόσον οι ανωτέρω  επιθυμούν να λάβουν γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα αίτησης ΕΔΩ )  προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από την Δευτέρα 17 Ιουνίου έως την Τετάρτη 17  Ιουλίου 2024.

Η αίτηση αποστέλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. protocol@minedu.gov.gr

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας, το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, τα σχολεία στα οποία ήταν υποψήφιος/-α,  ο κωδικός της αίτησης συμμετοχής, ο 6ψήφιος κωδικός υποψηφίου/-ας και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο διαγωνίσθηκε.

Η αίτηση συνυπογράφεται (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και από τους δύο (2) γονείς / κηδεμόνες ή υποβάλλεται ξεχωριστά από τον κάθε γονέα / κηδεμόνα με ψηφιακή υπογραφή (ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου) μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων οι αιτούντες , θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία του ραντεβού τους και τον τόπο στον οποίο θα λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Η επίδειξη των απαντητικών φύλλων θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι τα  απαντητικά φύλλα θα είναι φωτοτυπημένα, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων και διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/-τριας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ).

Δείτε την σχετική απόφαση της ΔΕΠΠΣ εδώ

Share this Post