Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώθηκε στις 30.01.2024

Σε συνέχεια της από 23.11.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , εκδόθηκε η υπ΄άρ. 1/ΔΕΠΠΣ/16.1.2024 απόφαση “Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την πλήρωση κενών θέσεων μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9ΙΛ646ΝΚΠΔ-8ΘΧ)

Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ

Share this Post