Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώθηκε στις 27.11.2023

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:
Διευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της
περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

(1) Θέση αναπλωρωματικού μέλους Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτ. Μακεδονίας

(1) Θέση αναπλωρωματικού μέλους Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού Π.Ε.Π.Π.Σ. Κρήτης

να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω κενών θέσεων συνοδευόμενη από τα
αναγκαία δικαιολογητικά

από τη Πέμπτη 23/11/2023 έως την Πέμπτη 30/11/2023 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@minedu.gov.gr
με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για Π.Ε.Π.Π.Σ. Κρήτης» ή «Υποβολή αίτησης στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας”

Κατεβάστε την πρόσκληση ΕΔΩ

Share this Post