Οδηγίες για την εξέταση υποψηφίων μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων

mparaskey/ Ιούνιος 18, 2020/ Uncategorized

Στις παρούσες οδηγίες περιγράφεται η διαδικασία της εξέτασης/δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επισημαίνονται ορισμένα σημεία προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης. Οι ως άνω αναφερόμενοι/ες μαθητές/τριες εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται, εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση και τα απαραίτητα επαρκή δικαιολογητικά.

 

Υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου είναι η Επιτροπή Εξετάσεων που ορίζεται από τα ΕΠ.Ε.Σ., οι Πρόεδροι των Εξεταστικών Κέντρων και οι Συντονιστές/Υπεύθυνοι των Παραρτημάτων τους όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις/δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια.

 

Α.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ –ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες νοούνται οι μαθητές/τριες που υπάγονται σε μία από τις παρακάτω δύο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α΄:

Όσοι/εςυποψήφιοι/ες:

  1. i) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω,
  2. ii) παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),

iii) παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας,

  1. iv) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού,

εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Για την υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ. Οι περιπτώσεις (ii) και (iv) πιστοποιούνται με γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ), στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Όλες οι γνωματεύσεις οφείλουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ.

 

ΟΜΑΔΑ Β΄:

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες:

  1. i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
  2. ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

  1. iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
  2. v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή

νi) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού,

εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης. Για τις ανωτέρω αναπηρίες των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της υποψηφίου/ας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του/της υποψηφίου/ας να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις προκύψει κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρότυπο Σχολείο τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου Κέντρου Υγείας μαζί με σχετική αίτηση. Η υπαγωγή στην περίπτωση (v) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Η περίπτωση (vi) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης. Όλες οι γνωματεύσεις οφείλουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ.

Επίσης,σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ. 11586/Γ6/28-1-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εξετάζονται προφορικά εφόσον έχουν υποβάλει γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του/της μαθητή/τριας, χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του/της μαθητή/τριας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

 

Κανένας άλλος/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαθητής/τρια με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςγια συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπο Σχολείο, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων.

 

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να εξεταστούν ως μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπεινα υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση και να προσκομίσουν αντίγραφο της γνωμάτευσης και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό επικαλούνται, στο Πρότυπο Σχολείο,στο οποίο ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους,έως την 19η Ιουνίου 2020 με φυσική παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά.

 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι εξεταζόμενοι/ες υποψήφιοι/ες εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στο Εξεταστικό Κέντρο, τους χορηγείται το φυλλάδιο με τις εκφωνήσεις των θεμάτων και το φύλλο απαντήσεων.Η διάρκεια της εξέτασης είναι δυόμισι (2,5) ώρες για την εισαγωγή στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και τρεις (3) ώρες για την εισαγωγή στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Λυκείων. Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στα ίδια θέματα.

 

Τονίζεται ότι τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής και δεν απαιτείταιαπό τους/τις υποψηφίους/ες παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου.

 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίωνστην προσεκτική συμπλήρωση του φύλλου απαντήσεων. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να σημειώνουν τις απαντήσεις τους στο φύλλο απαντήσεων, φροντίζοντας να χρησιμοποιούν μόνο στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε και όχι μολύβι, να μην κάνουν χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Να μαυρίζουν ευδιάκριτα όλο το εσωτερικό του κύκλουπου αντιστοιχεί στην απάντηση που θεωρούν σωστή σε κάθε ερώτηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο κύκλος είναι αχνά μαυρισμένος ή διαγραμμένος με Χ ή υπάρχουν επιλεγμένες περισσότερες της μιας απαντήσεις, σβησίματα ή οποιοδήποτε άλλο επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση, ακόμη και αν ο/η υποψήφιος/α έχει επιλέξει τη σωστή.

 

Όσοι/ες υποψήφιοι εμπίπτουν στην Ομάδα Α΄εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσακαι ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων του Προτύπου Σχολείου. Η παράταση του χρόνου εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

 

Όσοι/ες υποψήφιοι εμπίπτουν στην Ομάδα Β΄ εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους/τις υποψηφίους της Ομάδας Α΄και τους υπόλοιπους υποψήφιους και ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος, πλέον των δυόμισι ωρών στο Γυμνάσιο και των τριών ωρών στο Λύκειο, κατά 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή απάντησης σε εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

 

Αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία, αρκεί να έχει δηλωθεί η παρουσία του στην Αίτηση-Δήλωση και να προβλέπεται από τη γνωμάτευση που έχει υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας στο Πρότυπο Σχολείο. Οι Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αδυναμία χρήσης των άνω άκρων) ο Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης μπορεί να λειτουργήσει και ως βοηθός γραφής. Η Επιτροπή Εξετάσεων του Προτύπου Σχολείου δύναται να ορίσει εκπαιδευτικό ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό ως Βοηθό Εξέτασης προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε υποψήφιο/α με προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της γνωμάτευσης του υποψηφίου.Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται, ούτε ο Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης ούτε ο Βοηθός Εξέτασης, να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

 

Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων  για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων ισχύουν και για τους/τις υποψηφίους/ες αυτούς από την στιγμή που θα εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης εντός των αιθουσών εξέτασης έχουν οι επιτηρητές. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων ανήκει στον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου (ή Συντονιστή/Υπεύθυνο του Παραρτήματος), στον οποίοαναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει.

 

Στο Εξεταστικό Κέντρο (και στα Παραρτήματά του) μπορεί να παρίσταται ιατρός για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ενημέρωση των επιτηρητών ή των μελών των επιτροπών πριν την παράδοση των θεμάτων, για τη φύση των δυσκολιών των μαθητών και όποτε άλλοτε ζητηθεί. Ο/Η ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής ή ο/η Προϊστάμενος/μένη ΚΕΣΥ ή ο/η εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο ΚΕΣΥ δύναται να παρίσταται κατά την εξέταση των υποψηφίων, δεν αναπτύσσει όμως συζήτηση με τους/τις εξεταζομένους/ες σχετικά με τα θέματα και τις απαντήσεις τους. Αν παραστεί ανάγκη οποιασδήποτε εξατομικευμένης βοήθειας (π.χ. να διαβάσει κάποιος ξανά τα θέματα στονεξεταζόμενο), οι επιτηρητές/τριες την παρέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην αρχική ενημέρωση από τους ειδικούς.

 

Απαγορεύεται η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των προαναφερθέντων και των λοιπών εμπλεκόμενων στο Εξεταστικό Κέντρο.

 

Share this Post