Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

depps/ Σεπτέμβριος 24, 2015/ Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΝ33465ΦΘ3-ΘΕ9
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 24-09-2015
Αρ. Πρωτ. : 149634/Δ6

Προς: Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε.& Δ.Ε.(με την παράκληση

κοινοποίησης του παρόντος στις Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων».

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 , 140915/Δ6/9-9-2015 , 141848/Δ6/11-09-2015, 145050/Δ6/16-09-2015 και 147649/Δ6/21-9-2015 εγγράφων μας , σας ενημερώνουμε επιπλέον για την έκδοση της παρακάτω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1ο και 2ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων 2 θέσεις ΠΕ 70
1 θέση ΠΕ 16
23-09-2015 έως 28-09-2015

Παρακαλούμε όπως το παρόν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν γένει κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να απευθύνονται στην σχολική μονάδα προτίμησής τους για πληροφορίες σχετικά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλ.π..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΤΣΕΛΦΕΣ

Share this Post