Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016 – 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N.ΕΒΡΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

                                                                                                                   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, 4-9-15

                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 1

 

 

Ταχ. Δ/νση: ΖΑΡΙΦΗ 5

Τ.Κ. – Πόλη: 68100- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ιστοσελίδα: www.zarifeios.gr

Πληροφορίες: Κυβιρτζίκης Ε.

E-mail: mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Τηλέφωνο: 2551024443

Fax: 2551024651

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως  αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει».

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 41 και 48, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του [το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο], στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για το σχολικό έτος 2015 – 2016

                                                                           καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. να υποβάλουν αίτηση προς το Ε.Π.Ε.Σ. του Σχολείου  από Τρίτη, 08/09/2015 έως  και Παρασκευή, 11/09/2015 , επισυνάπτοντας απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (i) τίτλους σπουδών(διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης κ.λ.π.) (ii) πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας(iii) πιστοποιητικά χρήσης και αξιοποίησης των  ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου (iv) βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας .

 

Οι κλάδοι/ειδικότητες του [το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο], για τους οποίους καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, είναι οι ακόλουθοι:

 

Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΠΕ(8)- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
   
   

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ’ ανώτατο όριο για πέντε θέσεις σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί στη σχολική μονάδα μας, μόνο εφόσον αυτή αποτελεί  την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο-που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση -είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα στην ίδια αίτηση :

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2η  
 
4η  
5η  

 

Ο συνολικός πίνακας κατάταξης που θα καταρτισθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.  θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του ως άνω πίνακα κατάταξης εντός προθεσμίας δύο(02) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Ε.Π.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας πρώτης προτίμησης , στο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος επίσης   θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..                                                             

                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Ε.Σ. ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡ. Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              

 

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ                                                          

Share this Post