Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016 – 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

—–

 

                                                                                                                                Αθήνα, 2/9/15

                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 478

 

 

Ταχ. Δ/νση: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 114

Τ.Κ. 10558– Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Ιστοσελίδα:http://www.1gympeirath.gr/sxoleio/

Πληροφορίες: Κ Κοντογιάννης

E-mail: 1gympeir@sch.gr

Τηλέφωνο: 2103231788

Fax: 2103223296

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως  αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 41 και 48, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για το σχολικό έτος 2015 – 2016

                                                                           καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. να υποβάλουν αίτηση προς το Ε.Π.Ε.Σ. του Σχολείου (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) από Τρίτη, 08/09/2015 έως  και Παρασκευή, 11/09/2015 , επισυνάπτοντας απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (i) τίτλους σπουδών(διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης κ.λ.π.) (ii) πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας(iii) πιστοποιητικά χρήσης και αξιοποίησης των  ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου (iv) βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας .

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε στην Γραμματεία του σχολείου, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 1gympeir@sch.gr αρκεί να συνοδεύονται από ψηφιοποιημένη εκδοχή των σχετικών δικαιολογητικών, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλούν στο σχολείο τα έγκυρα αντίγραφα των δικαιολογητικών.

Οι κλάδοι/ειδικότητες, για τους οποίους καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, είναι οι ακόλουθοι:

Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός θέσεων
Φιλόλογοι ΠΕ02 1
   

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (μέχρι 8 ώρες).

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ’ ανώτατο όριο για πέντε θέσεις σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί στη σχολική μονάδα μας, μόνο εφόσον αυτή αποτελεί  την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο-που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση –

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2η  
 
4η  
5η  

 

Ο συνολικός πίνακας κατάταξης που θα καταρτισθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.  θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του ως άνω πίνακα κατάταξης εντός προθεσμίας δύο(02) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Ε.Π.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας πρώτης προτίμησης , στο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος επίσης   θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..                                                             

                                                               ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Ε.Σ. ΤΟΥ 1ΟΥ Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας                                                                                      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              

 

Σταυρούλα Σμυρναίου

Share this Post