Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία (Απρίλιος 2023) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ενημερώθηκε στις 13.09.2023

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν να λάβουν γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα αίτησης ΕΔΩ ) στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων έως τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023.

Η αίτηση αποστέλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. protocol@minedu.gov.gr

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας, το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, τα σχολεία στα οποία ήταν υποψήφιος/-α,  ο κωδικός της αίτησης συμμετοχής και ο 6ψήφιος κωδικός υποψηφίου/-ας.

Η αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και από τους δύο (2) γονείς / κηδεμόνες ή να υποβληθεί ξεχωριστά από τον κάθε γονέα / κηδεμόνα με ψηφιακή υπογραφή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr). 

Κατόπιν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία και το κέντρο προσέλευσης, προκειμένου να λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου.

Διευκρινίζεται ότι τα  απαντητικά φύλλα θα είναι φωτοτυπημένα, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων και διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ).

Εκ της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Share this Post