Τροποποίηση συγκρότησης ΕΠ.Ε.Σ. λόγω υπηρεσιακών μεταβολών Διευθυντών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και παραιτήσεων προέδρων

Δημοσιεύθηκε στις 29.08.2023

Αναρτάται η υπό στοιχεία 62/ΔΕΠΠΣ/29.8.2023 «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών-τοποθετήσεων Διευθυντών/ντριών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και παραιτήσεων Προέδρων».

Κατεβάστε το αρχείο:  Ψ91Η46ΝΚΠΔ-5ΞΗ_ ανασυγκρότηση ΕΠΕΣ_σεπτ23

Share this Post