Τροποποίηση συγκρότησης ΕΠ.Ε.Σ. λόγω υπηρεσιακών μεταβολών

Δημοσιεύθηκε στις 04.08.2023

Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 61/ΔΕΠΠΣ/3.8.2023 “Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Διευθυντών /ντριών και Συμβούλων Εκπαίδευσης”  (ΑΔΑ: ΡΨΝ446ΝΚΠΔ-ΠΣΡ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Κατεβάστε το αρχείο: ΑΔΑ: ΡΨΝ446ΝΚΠΔ-ΠΣΡ

Share this Post