Τροποποίηση συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 55/ΔΕΠΠΣ/7.7.2023 «Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

(ΑΔΑ: 67ΙΓ46ΜΤΛΗ-Β11)

Συμπληρωματικά,  για τον ορισμό γραμματέα της ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου εκδόθηκε η υπό στοιχεία 58/ΔΕΠΠΣ/13.7.2023 «Ορισμός Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: ΩΖΔ446ΜΤΛΗ-ΑΔΝ)

Share this Post