Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Εκδόθηκε η απόφαση της ΔΕΠΠΣ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κατεβάστε το αρχείο από τον σύνδεσμα:   (ΑΔΑ: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε) 

Share this Post