Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε στις 01.09.2022

Σε συνέχεια της προκήρυξης αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί  που τοποθετούνται με μονοετή ΘΗΤΕΙΑ στις προκηρυσσόμενες θέσεις Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ έως 31/8/2023,  σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.

Δείτε την απόφαση:  ΑΔΑ: Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ

Share this Post