Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ενημερώθηκε στις 13.10.2022

Αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΗ8Β46ΜΤΛΗ-9ΔΝ η τροποποίηση της Συγκρότησης των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Βρείτε το έγγραφο εδώ

Share this Post