Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραμα- τικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144)

Ενημερώθηκε στις 09.12.2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 44602/Δ6/16-4-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144)” . Θα βρείτε το ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ ΥΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ_B_1880_16_4_22

Share this Post