ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την υποβολή αιτήσεων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ

Ενημερώθηκε στις 16.01.2023

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Στη λίστα επιλογής των σχολικών μονάδων δεν εμφανίζεται η σχολική μονάδα που επιθυμώ να δηλώσω. Πώς μπορώ να δηλώσω το σχολείο της επιλογής μου;

Μια σχολική μονάδα δεν εμφανίζεται στη λίστα επιλογής διότι:

 • δεν προσφέρει κενές θέσεις στην εισαγωγική τάξη. ΟΙ θέσεις για κάθε σχολική μονάδα βάσει της αριθμ.19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-2022 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://depps.minedu.gov.gr/
 • Το όνομα της σχολικής μονάδας που εμφανίζεται στη λίστα επιλογής διαφέρει από το όνομα με το οποίο συνήθως αναφέρεται. Σε αυτή την περίπτωση αναζητάτε τη σχολική μονάδα με τον κωδικό της. Τις Πρότυπες ή Πειραματικές μονάδες που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και τους αντίστοιχους κωδικούς θα τους βρείτε στην διεύθυνση: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=7572
 • Ο μαθητής δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Για παράδειγμα, είναι προνήπιο και έχει δηλώσει ότι είναι νήπιο (οπότε στη λίστα εμφανίζονται μόνο τα Δημοτικά και όχι τα νηπιαγωγεία στα οποία θέλει να αιτηθεί).

 

 1. Επιθυμώ να δηλώσω για τον ίδιο μαθητή υποψηφιότητα για ένα Πειραματικό και για ένα Πρότυπο Σχολείο πρέπει να υποβάλλω δυο διαφορετικές αιτήσεις;

Για κάθε μαθητή υποβάλλεται μόνο μια αίτηση στην οποία δηλώνονται τα Σχολεία ενδιαφέροντος καθώς και η σειρά προτίμησης για την περίπτωση που ο υποψήφιος πετύχει και στα δυο σχολεία.

 

 1. Που βρίσκω τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) του μαθητή;

Τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή θα τον πληροφορηθείτε από το σχολείο φοίτησης του παιδιού σας.

 

 1. Μπορώ να επιλέξω Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο το οποίο χωροταξικά δεν είναι κοντά στο τόπο κατοικίας του παιδιού;

Ναι, η συμμετοχή του μαθητή στις εξετάσεις για ένα Πρότυπο Σχολείο ή στην Κλήρωση για ένα Πειραματικό επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή  (παραγρ. 3, 5 του αρθρ. 18 του ν. 4692/12.06.2020(Α΄111)

 1. Γιατί δεν με αφήνει να συμπληρώσω στοιχεία όπως φοίτηση με αδελφάκι ή φοίτηση σε σχολείο που υπηρετεί γονέας, όταν αιτούμαι για Πρότυπο Σχολείο;

Γιατί σε ένα Πρότυπο Σχολείο ο μαθητής εισάγεται με εξετάσεις και δεν δίνεται η δυνατότητα της κατ΄ εξαίρεση εισαγωγής σε ειδική κατηγορία  για λόγους συγγένειας ή άλλους.

 

 1. Στην αίτηση μου για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ενώ σημείωσα ότι ο/η υποψήφιος/α έχει αδελφό/η που φοιτά στο ίδιο σχολείο εκ παραδρομής δεν ανάρτησα την σχετική βεβαίωση φοίτησης. Τί μπορώ να κάνω για να συμπεριληφθεί ο/η μαθητής/τρια στην ειδική κατηγορία κλήρωσης του 20%;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση, το σχετικό πιστοποιητικό θα το καταθέσετε στο σχολείο ενδιαφέροντος μετά τις 31/3/2022 και σε χρόνο που θα σας ζητηθεί από το σχολείο ενδιαφέροντος.

 

 1. Κατά την υποβολή της αίτησης για το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σωστά, όταν επιλέγω τη σχολική μονάδα ενδιαφέροντος βγάζει ένδειξη “Μη έγκυρη τιμή για το Πρότυπο Σχολείο” ή ¨”Μη έγκυρη τιμή για το Πειραματικό Σχολείο”. Τι μπορώ να κάνω;

Το συγκεκριμένο σχολείο δεν έχει κενές θέσεις στην εισαγωγική τάξη οπότε δεν μπορείτε να το δηλώσετε, για το λόγο αυτό  το σύστημα σας ενημερώνει και δεν σας επιτρέπει τη δήλωση.

Για τις προσφερόμενες  θέσεις για κάθε σχολική μονάδα  βάσει της αριθμ.19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-2022 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής μπορείτε να ενημερωθείτε στο σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/

Αν τυχόν προκύψουν κενές θέσεις στο συγκεκριμένο σχολείο και στη συγκεκριμένη τάξη  θα αναρτηθούν τον Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα του από όπου και θα ενημερωθείτε ώστε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση προκειμένου να συμμετάσχετε σε εξετάσεις ή σε κλήρωση κατά περίπτωση που θα διενεργηθούν στην οικεία σχολική μονάδα

 

 

 1. Υπάρχει η δυνατότητα ο υποψήφιος για ένα Πρότυπο Γυμνάσιο ή Λύκειο να επιλέξει να δώσει εξετάσεις στις εγκαταστάσεις άλλου Πρότυπου σχολείου από το σχολείο επιλογής του;

Ο υποψήφιος εξετάζεται στις εγκαταστάσεις του Προτύπου Γυμνάσιου ή Λυκείου για το οποίο είναι υποψήφιος. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο ή Λύκειο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων τότε οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο ή  Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του.

 

 

 1. Οριστικοποίησα την αίτησή μου και διαπιστώσω εκ των υστέρων λάθη εκ παραδρομής στη συμπλήρωση της, πχ. Έχω συμπληρώσει λάθος μητρώνυμο …., μπορεί να διορθωθεί η αίτησή μου.

 

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε διεξοδικά την αίτησή σας πριν την οριστικοποιήσετε, καθότι δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε ελέγξει την αίτηση και όλα τα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί ορθά .

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο αιτών/ούσα δεν μπορεί να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης (άρθρο 4, της ΚΥΑ 23640/Δ6/03.03.2022(Β΄983)). Η  Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι δυνατόν να προβεί σε διορθώσεις λαθών με απόφαση της. Για το σκοπό αυτό ενημερώνετε την Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποστέλλοντας άμεσα την αίτησή σας για τη διόρθωση των λαθών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammatiadepps@minedu.gov.gr και επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα

 • την απόδειξη υποβολής της αίτησης από την πλατφόρμα των αιτήσεων
 • υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από https://www.gov.gr/ στην οποία αναφέρετε τις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο ορθό.

Οι διορθώσεις των λαθών ολοκληρώνονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της κλήρωσης/εξετάσεων (παραγ. 7 Κεφ Α και παραγρ. 13 Κεφ. Β της ΥΑ 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) ( Β’1144).)

 

 1. Σε περίπτωση που το πρώτο παιδί φοιτά για το σχολικό έτος 2021-22 στην Γ’ Γυμνασίου Πειραματικού Σχολείου διασυνδεδεμένου με Λύκειο Πειραματικού και θέλω να αιτηθώ την εισαγωγή του δεύτερου παιδιού στην Α΄ Γυμνασίου του ιδίου σχολείου, θα συμπεριλήφθη η αίτησή μου στην ειδική κατηγορία της κλήρωσης των 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων;

 

Ναι, και οφείλετε να καταχωρήσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό φοίτησης του πρώτου παιδιού που θα σας εκδώσει  ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας.

 

 

 1. Ο υποψήφιος μαθητής/τρια φοιτά σε νηπιαγωγείο, τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν ταυτοποιείται, ενώ είμαι σίγουρος/η ότι τα προσωπικά στοιχεία και το ΑΜ που καταχωρώ είναι σωστά;

Βεβαιώνεστε από το νηπιαγωγείο φοίτησης:

Α. για τον ΑΜ του μαθητή στο Πληροφορικό σύστημα My School του Υ.ΠΑΙ.Θ. και

Β. το τμήμα εγγραφής του (Προνήπιο, ή  Νήπιο, ή  Προνήπια- Νήπια) ώστε να το δηλώσετε σωστά στο αντίστοιχο πεδίο («τάξη που φοιτά (Σχολ. έτος 2021-2022»).

Στη συνέχεια επιλέγετε Πειραματικό Σχολείο και στη λίστα επιλογής σας εμφανίζονται οι οικείες σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγείο-Α΄ Δημοτικού) για τις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η τάξη φοίτησης είναι Προνήπια-Νήπια (μεικτή τάξη)  τότε στη λίστα επιλογής των σχολείων, εμφανίζονται Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τη σωστή επιλογή της βαθμίδας.

 

 

 1. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν ταυτοποιείται ο υποψήφιος μαθητής/τρια ενώ είμαι σίγουρος/η ότι τα προσωπικά στοιχεία και το ΑΜ που καταχωρώ είναι σωστά;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει σωστά τα βήματα για την επιβεβαίωση φοίτησης του μαθητή [σωστός Α.Μ. (του πληροφοριακού συστήματος My School του Υ.ΠΑΙ.Θ.), τον επιβεβαιώνετε από το σχολείο, σωστή τάξη φοίτησης του μαθητή και σωστό σχολείο φοίτησης (το επιλέγετε από λίστα επιλογής που προκύπτει καθώς πληκτρολογείτε)].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει τα στοιχεία που δηλώνετε στην αίτησή σας (ημ. γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Μ., τάξη φοίτησης κ.τ.λ.) να είναι σωστά καταχωρημένα από τον/την Διευθυντή/ντρια του  σχολείου φοίτησης του μαθητή,  ώστε να μην υπάρχει ζήτημα στην ταυτοποίηση.

Απευθυνθείτε στο σχολείο που φοιτά το παιδί σας, για να γίνει έλεγχος, αν κάποιο από τα στοιχεία αυτά χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση  (π.χ. λανθασμένη ημερομηνία γέννησης). Σε αυτή προβαίνει ο/η/ Διευθυντής/ντρια του σχολείου.

Στη συνέχεια προχωρείτε κανονικά στην συμπλήρωση της αίτησης, καθώς το σύστημα ταυτοποιεί πλέον το μαθητή/τη μαθήτρια.

 

 1. Ο υποψήφιος μαθητής/τρια φοιτά ήδη σε Πειραματικό Σχολείο, μπορώ να αιτηθώ για τη συμμετοχή του σε κλήρωση για άλλο Πειραματικό Σχολείο;

Μόνο εάν το Πειραματικό Σχολείο στο οποίο  φοιτά δεν είναι συνδεδεμένο με Πειραματικό Σχολείο της επόμενης βαθμίδας . Αν το σχολείο στο οποίο φοιτά ο μαθητής είναι συνδεδεμένο με Πειραματικό Σχολείο επόμενης βαθμίδας, δεν μπορείτε να αιτηθείτε για άλλο Πειραματικό σχολείο, διότι

 • Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην κλήρωση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο (παραγ. 7, αρθρ. 18 του ν. 4692/2020(Α΄111)).
 • Επίσης μαθητής/τρια που φοιτά σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό ή σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν δικαιούνται να αιτηθεί τη συμμετοχή του/της στην κλήρωση για την εισαγωγή του/ της σε άλλο Πειραματικό Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο αντιστοίχως (παραγ. 3 του Κεφ. Α1 της ΥΑ 28270/Δ6/14.03.2022(Β΄1144)).

Μπορείτε να αιτηθείτε για Πρότυπο Σχολείο, αν το παιδί σας έχει την αντίστοιχη ηλικία (μόνο Γυμνάσιο, Λύκειο).

 1. Ο υποψήφιος μαθητής/τρια φοιτά ήδη σε Πρότυπο  Γυμνάσιο, μπορώ να αιτηθώ για τη συμμετοχή του στο τεστ δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο;

Μόνο εάν το Πρότυπα Γυμνάσιο που φοιτά δεν είναι συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο. Αν το σχολείο στο οποίο φοιτά ο μαθητής είναι συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο, δεν μπορείτε να αιτηθείτε για άλλο Πρότυπο Λύκειο διότι

 • Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα μόνο Πρότυπο Σχολείο (παραγ. 3, αρθρ. 18 του ν. 4692/2020(Α΄111)).
 • Επίσης μαθητής/τρια που φοιτά σε Πρότυπο Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο δεν δικαιούται να αιτηθεί τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις για την εισαγωγή του/ της σε άλλο Πρότυπο Λύκειο (παραγρ. 7, του κεφ. Β1α της ΥΑ 28270/Δ6/14.03.2022(Β΄1144)).

Μπορείτε να αιτηθείτε για Πειραματικό Λύκειο.

 1. Ο υποψήφιος μαθητής δεν διαθέτει αριθμό μητρώου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υ.ΠΑΙ..Θ My School. Πώς μπορώ να προχωρήσω στην οριστικοποίηση της αίτησης;

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα των αιτήσεων , συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία της αίτησης, χωρίς τον ΑΜ του μαθητή δηλώνετε το σχολείο φοίτησης, δεν πιστοποιείτε τη φοίτηση του μαθητή  και προχωράτε στην προσωρινή αποθήκευση της αίτησης.

Αποστέλλετε στο aitiseispps@minedu.gov.gr  τα παρακάτω στοιχεία, ως επισυναπτόμενα:

 • την Προσωρινή Εκτύπωση Αίτησης από την πλατφόρμα των αιτήσεων,
 • Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή από την οποία να φαίνεται ότι ο μαθητής δεν διαθέτει ΑΜ στο πληροφοριακό σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πχ σχολείο του εξωτερικού). Την εκδίδει το σχολείο φοίτησης.
 • υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από https://www.gov.gr/ με την οποία αιτείστε την οριστικοποίηση της αίτησης του μαθητή με τα στοιχεία, όπως αυτά δηλώνονται στην απόδειξη υποβολής αίτησης. Βεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με τα δηλωθέντα στοιχεία 1,2,3,4 και 5 στην υπεύθυνη δήλωση της αίτησης  είναι γνήσια και αληθή 
 • Η αίτησή σας θα οριστικοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος (και θα αποδοθεί ο κωδικός της αίτησης και ο εξαψήφιος αριθμός του μαθητή) και στη συνέχεια θα μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα με τους κωδικούς του taxisnet και να εκτυπώσετε την βεβαίωση της υποβολής με όλα τα στοιχεία.

 

 1. Ποια είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία γίνονται δεκτά για την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της εξεταζόμενου/νης μαθητή/τριας;

 

Η πλήρης ταυτοποίηση των στοιχείων του/της εξεταζόμενου/νης μαθητή/τριας την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων πραγματοποιείται, βάσει της παρ.17 με την προσκόμιση:

α) αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που ο μαθητής /τρια έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του/της,

β) διαβατήριο

γ) ταυτοπροσωπία που εκδίδεται από ΚΕΠ, για τους μαθητές κάτω των 12 ετών.

 

 

 1. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν επισύναψα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσω την φοίτηση άλλου παιδιού στο Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος ή σε συνδεδεμένο με αυτό, την βεβαίωση εργασίας γονέα στο Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος ή σε συνδεμένο με αυτό, και την γνωμάτευση για εξέταση μαθητών σε Πρότυπο Σχολείο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση, το σχετικό πιστοποιητικό θα το καταθέσετε στο σχολείο ενδιαφέροντος μετά τις 31/3/2022 και σε χρόνο που θα σας ζητηθεί από το σχολείο ενδιαφέροντος.

 

 1. Μου δίνεται η επιλογή στην πλατφόρμα της αίτησης να ορίσω σειρά προτίμησης σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό;

 

Η επιλογή της σειράς προτίμησης έχει περιεχόμενο μόνο όταν δηλώσετε και ΕΝΑ Πρότυπο σχολείο και ΕΝΑ Πειραματικό σχολείο. Στην περίπτωση που επιλέγετε μόνο μια σχολική μονάδα ενδιαφέροντος, δεν δηλώνετε σειρά προτίμησης

 

Πρακτικά σημαίνει ότι εάν ο μαθητής/τρια κληρωθεί στο Πειραματικό σχολείο επιλογής και συγχρόνως επιτύχει και στις εξετάσεις εισαγωγής στο Πρότυπο Σχολείο τότε η εγγραφή θα γίνει στο σχολείο της 1η σας επιλογής.

 

Συνοπτικά, δηλώνετε εκ των προτέρων σε ποιο σχολείο θέλετε να φοιτήσει κατά προτεραιότητα. Σας εφιστούμε την προσοχή διότι μετά την οριστικοποίηση της αίτησης καθώς και μετά τη διενέργεια εξετάσεων και κλήρωσης ΔΕΝ υπάρχει κανένα περιθώριο αλλαγής επιθυμίας φοίτησης.

Share this Post