Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών (κλάδου ΠΕ02) αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016 – Πρότυπο Γυμνάσιο της Βαρβακείου Σχολης

depps/ Σεπτέμβριος 14, 2015/ Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μουσών κ΄Παπαδιαμάντη

Τ.Κ. – Πόλη: Ψυχικό

Ιστοσελίδα: gym-peir-athin.att.sch.gr

Πληροφορίες: Γ. Ρουμπέα

E-mail: gpeiravar@school.gr

Τηλέφωνο: 2106718234

Fax: 2106775372

                                                                                                                              Ψυχικό

                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 14/14-9-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως  αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει».

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 41 και 48, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για το σχολικό έτος 2015 – 2016

                                                                           καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. να υποβάλουν αίτηση προς το Ε.Π.Ε.Σ. του Σχολείου  από Δευτέρα, 14/09/2015 έως  και Τετάρτη, 16/09/2015 , επισυνάπτοντας απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (i) τίτλους σπουδών(διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης κ.λ.π.) (ii) πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας(iii) πιστοποιητικά χρήσης και αξιοποίησης των  ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου (iv) βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας .

Οι κλάδοι/ειδικότητες του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, για τους οποίους καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, είναι οι ακόλουθοι:

 

Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ’ ανώτατο όριο για πέντε θέσεις σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί στη σχολική μονάδα μας, μόνο εφόσον αυτή αποτελεί  την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο-που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση -είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα στην ίδια αίτηση :

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2η  
 
4η  
5η  

 

Ο συνολικός πίνακας κατάταξης που θα καταρτισθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.  θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του ως άνω πίνακα κατάταξης εντός προθεσμίας δύο(02) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Ε.Π.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας πρώτης προτίμησης , στο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος επίσης   θα αναρτηθεί σε κάθε  σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..                                                             

                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Ε.Σ. ΤΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share this Post